6è Anglés. UD 2: Fame and Fortune

Font: Oxford English
Els objectius no tenen perquè coincidir, els posem per tenir una idea del contingut i de l’avaluació.

 

1. Objectius Didàctics

 • Identificar i practicar vocabulari sobre accessoris i activitats de temps lliure.
 • Aprendre i practicar aspectes gramaticals com; el present continu (Present continuous) i el present simple + adverbi de freqüència (Present simple + frecuency adverb).
 • Aprendre llenguatge de l’aula i de cada dia; (Say it !: Lucky thing !, Poor thing!)
 • Realitzar petits intercanvis comunicatius (diàlegs) per practicar les estructures de la unitat, les expressions i el vocabulari.
 • Escoltar, cantar i personalitzar una cançó (Followers of fashion) inventant noves estrofes.
 • Escoltar i entendre la història de la unitat; un conte de fades amb final diferent (A fairy tale with a twist: Happily ever after) practicant les estructures claus de la mateixa: He always / often sometimes / never wears a crown).
 • Aprendre i practicar la segona estructura de la unitat: I’always / often / sometimes / never play …, Does she play … ?, Yes, always / often / sometimes. No, never).
 • Llegir i representar la història. Practicar la pronunciació i l’entonació a nivell de frase.
 • Llegir i entendre un correu electrònic sobre les princeses britàniques (Two modern princesses.
 • Realitzar activitats escrites, practicant la comprensió i l’expressió i consolidant així el vocabulari i les estructures de la unitat.
 • Escriure un perfil d’un personatge famós (A profile of a famous peson).
 • Aprendre i dir un embarbussament, per practicar l’entonació de les preguntes i la pronunciació dels sons / w / i / r /.
 • Aprendre sobre l’origen de certs materials “preciosos”, traslladant el llenguatge de l’aula a un context de vida real (Silk, pearls, gold and diamonds) i enllaçant la llengua anglesa amb altres temes interdisciplinaris (Ciència).

2. Vocabulari

 • Watch, belt, ring, wristband, rucksack, scarf, boots, earrings.
 • Famous, crown, princess, eagle, prince.
 • Never, sometimes, often, always.
 • watch films, go out alone, go horse riding, go to pop concerts, go on skiing holidays, play video games, send, magazine article, princesses, schoolboy/girl
 • Gold, diamonds, pearls, silk, rock, mine, oyster, rare, ordinary, cocoon, worm, gold
 • Long, short, new, old, fragile, hardest, come from, get from.
 • Lucky thing!, Poor thing!

3. Gramàtica

Present simple: she/he + adverbs of frequency
Present simple: all forms + questions

4. Estructures comunicatives

She’s/He’s/They’re wearing,  Are you wearing…?, Yes, I am/No, I’m not.
He/She wears…  I always/often/sometimes/never… Does he/she play…? Yes, always/sometimes/often. No, never.
Repassar i reflexionar sobre el treball realitzat. Autoavaluar el seu propi progrés.

5. Flashcards

Selection_030

Selection_031

6. Exercicis on-line

Selection_019

6è UD 4: La divisivilidad

Objectius

 • Reconéixer si entre dos nombres hi ha la relació «ser múltiple de» o «ser divisor de».
 • Comprendre el concepte de mínim comú múltiple.
 • Obtindre els divisors d’un nombre.
 • Obtindre diversos múltiples d’un nombre.
 • Reconéixer els nombres primers i els nombres compostos.
 • Conéixer i aplicar els criteris de divisibilitat entre 2, 3, 5, 9 i 10.
 • Resoldre problemes relacionats amb els múltiples i els divisors.

Continguts

 • Obtenció dels múltiples d’un nombre.
 • Càlcul del mínim comú múltiple de dos nombres.
 • Busca dels divisors d’un nombre.
 • Els nombres primers i els nombres compostos.
 • Els criteris de divisibilitat dels nombres 2, 3, 5, 9 i 10.
 • Càlcul mental: multiplicar o dividir entre 25.

Criteris d’avaluació

 • Utilitza la multiplicació o la divisió per a obtindre els múltiples o els divisors d’un nombre.
 • Esbrina si un nombre és múltiple o divisor d’un altre.
 • Utilitza les expressions «és múltiple de» i «és divisor de» per a expressar la relació existent entre dos nombres el quocient del qual és exacte.
 • Calcula el mínim comú múltiple de dos nombres.
 • Troba els divisors d’un nombre donat (nombres senzills).
 • Construïx la sèrie ordenada dels primers múltiples d’un nombre.
 • Calcula els múltiples d’un nombre que complixen unes condicions donades.
 • Identifica un nombre primer com aquell que només té com divisors a si mateix i a la unitat.
 • Identifica un nombre compost com aquell que té més de dos divisors.
 • Reconeix si un nombre donat és primer o compost i calcular-ne els divisors.
 • Reconeix, aplicant el criteri de divisibilitat oportú, si un nombre donat és divisible entre 2, entre 3, entre 5, entre 9 o entre 10.
 • Resol problemes de múltiples i divisors.

Mínims exigibles

 • Reconeixement de la relació de divisibilitat entre dos nombres (per mitjà de la divisió).
 • Expressió de les relacions de divisibilitat.
 • Obtenció d’alguns divisors d’un nombre donat.
 • Obtenció d’alguns múltiples d’un nombre donat.
 • Càlcul del mínim comú múltiple de dos nombres.
 • Resolució de problemes senzills relacionats amb la divisibilitat.

Exercicis on-line

1. Múltiples d’un nombre

#1
#2
#3
#4

2. Mínim comú múltiple

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7

3. Divisors d’un nombre

#1
#2
#3
#4
#5
#6

4. Criteris de divisibilitat

#1
#2

6è Mates: Potències i arrel quadrada

OBJECTIUS

 • Identificar el concepte de potència com a producte de factors iguals.
 • Calcular potències
 • Llegir i escriure potències.
 • Reconéixer els quadrats i els cubs de nombres naturals xicotets.
 • Utilitzar les potències de base deu per a descompondre i compondre nombres de forma polinòmica.
 • Identificar l’arrel quadrada com l’operació inversa d’elevar al quadrat.
 • Utilitzar la calculadora per a trobar el valor d’arrels quadrades exactes.
 • Identificar problemes de la vida quotidiana en què intervinga el càlcul de potències o l’extracció de l’arrel quadrada exacta.

Continua llegint

Autoinstruccions

Entrenament en autoinstruccions

Les autoinstruccions o autoverbalitzacons són un sistema per a «parlar-se a sí mateix» per a donar-se unes pautes-guia que li ajuden a resoldre les tasques de forma autònoma, sense que haja que anar diguent-li cadascú dels passos i afavorint així la interiorització dels processos mentals.

Passos:

 1. [Adult] Realitza una tasca davant el xiquet i a la vegada va parlant-se a sí mateix, diguent els passos en veu alta, les dubtes, les possibilitats, les estratègies.
 2. [Xiquet] Realitza la tasca i l'[Adult] torna a donar autoinstruccions en veu alta.

 3. [Xiquet] Realitza la tasca i va verbalitzant (pronunciant en veu alta) els passos que va donant.

 4. [Xiquet] En lloc de dir el que va fent en veu alta, es parla a sí mateix però en veu baixa.

Les verbalitzacions fan referència a distints elements:

 • Autointerrogació
 • Anàlisi de tasques
 • Autocomprovació
 • Autorreforçament

Últim pas seria la planificació i el control de l’acció d’una tasca més complexa, que incloga diversos passos entrenats.

Font: aragon.es